Veiling Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van de voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingovereenkomsten aangegaan door Markveiling.nl, ook handelende onder de naam Handelsonderneming Mark van Dijken, gevestigd te Schildwolde, hierna te noemen Markveiling.nl

 • Bijzondere van de voorwaarden van Markveiling.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Door registratie middels het daarvoor bestemde formulier geeft de (aspirant)koper te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze voorwaarden. (Aspirant)koper is verplicht zorg te dragen voor een volledig, correct en naar waarheid ingevuld formulier. (Aspirant)koper garandeert Markveiling.nl de juistheid van de ingevulde gegevens.
 • Markveiling.nl behoudt zich het recht toe om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde versie van de voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding voor de voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst.
 • Markveiling.nl is gerechtigd om naast deze voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing te laten verklaren.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Markveiling.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Markveiling.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Markveiling.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Kredietwaardigheid.

Elke met Markveiling.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Markveiling.nl van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Markveiling.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Markveiling.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 4 Gebruik van internet als communicatiemiddel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Markveiling.nl en de (aspirant)koper niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Markveiling.nl.

Artikel 5 Persoonsgegevens.

Markveiling.nl respecteert en beschermt de privacy van zijn de (aspirant)koper. Markveiling.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de (aspirant)koper. Markveiling.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door (aspirant)koper verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de (aspirant)koper aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Markveiling.nl de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn (aspirant)koper.

Artikel 6 Veilingprocedure.

6-1 Uitsluitend bepaalt Markveiling.nl de gang van zaken tijdens de veilingprocedure, zowel voorafgaand als gedurende de veiling. Markveiling.nl behoudt zich het recht voor om een veiling te annuleren, te verlengen of te laten beëindigen.

6-2 Markveiling.nl is bevoegd om te allen tijde zonder opgaaf van redenen een bod te weigeren, een of meer bieders uit te sluiten, één of meer kavels niet te veilen, veranderingen aan te brengen in de samenstelling van de kavels dan wel naar zijn oordeel noodzakelijk te nemen maatregelen.

 • Elke (aspirant)koper is verplicht aangegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. De (aspirant)koper heeft de gelegenheid om de te veilen kavels voorafgaand aan de veiling te onderzoeken.
 • De veiling zal bij opbod geschieden tenzij Markveiling.nl anders bepaald. Markveiling.nl is gerechtigd de wijze van veiling op elk moment te wijzigen.
 • De (aspirant)koper is gebonden aan de gedane bieding welke als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Elke (aspirant)koper die een bieding uitbrengt wordt geacht dit voor zichzelf te doen en is dan ook aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Vorenstaande geldt evenzeer in geval de (aspirant)koper verklaart namens een derde te hebben gehandeld.
 • Ingeval er namens meerdere (aspirant)kopers een bieding wordt gedaan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen.
 • Markveiling.nl is gerechtigd om namens derden een bod uit te brengen.
 • Als koper wordt aangemerkt de (aspirant)koper welke het hoogste bod heeft uitgebracht. Indien er sprake is van een geschil hieromtrent dan bepaalt Markveiling.nl bij wijze van bindend advies wie het hoogste bod heeft gedaan.
 • De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bod gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard om welke reden dan ook.

6-10 De (aspirant)koper koopt de kavels in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van de toewijzing. Markveiling.nl zal naar beste weten inlichtingen en omschrijvingen van de kavels verschaffen. De (aspirant)koper kan aan vorenstaande gegevens geen aanspraken dan wel rechten ontlenen.

Artikel 7 Afname.

7-1 Tot de verplichting van de (aspirant)koper behoort dat hij de gekochte zaken dient af te nemen op de door Markveiling.nl vastgestelde plaats en datum. Zulks onder overlegging van de toegestuurde bescheiden.

7-2 Ingeval de (aspirant)koper weigert de zaken af te nemen dan wel nalatig is gebleven, dan is Markveiling.nl gerechtigd om de gekochte zaken op te slaan voor risico van de (aspirant)koper.

7-3 Bij afname van de gekochte zaken dient de (aspirant)koper de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Door Markveiling.nl aangeven aanwijzingen dienen onvoorwaardelijk en onverkort te worden opgevolgd.

7-4 Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de werkzaamheden op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, de goederen aanwezig zijn op deze locatie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.

8-1 Markveiling.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van ‘’Overmacht’’, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

8-2 Markveiling.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.

8-3 Markveiling.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een (aspirant)koper te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

9-1 Zolang Markveiling.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Markveiling.nl.

9-2 Markveiling.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

9-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Overmacht.

10-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Markveiling.nl of de (aspirant)koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Markveiling.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Markveiling.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Markveiling.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de (aspirant)koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

10-2 Markveiling.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de (aspirant)koper verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding.

11-1 Indien de (aspirant)koper op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Markveiling.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

11-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 • De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Markveiling.nl heeft voorts ingeval (aspirant)koper een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 • De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 • De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

11-3 Markveiling.nl is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de (aspirant)koper op grond van door Markveiling.nl reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Markveiling.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 12 Betaling.

12-1 Betalingen dienen uiterlijk op de afgiftedatum te worden voldaan aan Markveiling.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12-2 Markveiling.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de (aspirant)koper een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

12-4 Markveiling.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de (aspirant)koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau alsmede vervoer en opslagkosten.

12-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de (aspirant)koper. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

12-6 Uit het enkele feit dat Markveiling.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Executie.

Ingeval er sprake is van verkoop bij parate executie dan wel een executoriale verkoop kan de (aspirant)koper zich niet beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoord. Artikel 7:19 BW is dienovereenkomstig onverkort van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht.

Op alle door Markveiling.nl gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 15 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Markveiling.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 16 Opgeld over het geboden bedrag

Over het geboden bedrag worden veilingkosten door middel van opgeld berekend. Het opgeld betreft 15% voor BTW kavels en 17% voor marge kavels. Indien het een BTW kavel betreft wordt er over het geboden bedrag en opgeld BTW gerekend.

Rekenvoorbeeld BTW kavel:

Aankoop: 100,00
15% opgeld: 15,00
Subtotaal: 115,00
21% BTW: 24,15
Te voldoen: 139,15

Rekenvoorbeeld marge kavel:

Aankoop: 100,00
17% opgeld (incl. 21% btw € 2,95): 17,00
Te voldoen: 117,00

Aanvullende bepalingen

Betalingen tot € 500,- kunnen contant worden voldaan. Bedragen hoger dan € 500,- dienen per bank overgemaakt te worden (denk wel om de verwerkingstijden van de banken).

Op de locatie is eventueel een heftruck beschikbaar voor het laden van goederen.

De inbrengkosten bedragen tenminste 5% van de opbrengsten.

Voor vragen kunt u ons mailen info@markveiling.nl

© 2024 Markveiling.nl   |   Voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact